Disclaimer

Deze website wordt aangeboden door Folderz.nl. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de Folderz.nl-website. Door het gebruik van de Folderz.nl-website aanvaardt de bezoeker van de website hierna: "Gebruiker") deze voorwaarden. Folderz.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de inhoud van de Folderz.nl-website en de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen. Gebruik content en uitsluiting van aansprakelijkheid Het is de Gebruiker slechts toegestaan om de informatie, diensten en overige content (hierna gezamenlijk: "Content") welke op of via de Folderz.nl-website wordt aangeboden te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Folderz.nl-website en/of de Content te gebruiken voor:

  • het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
  • het doen van onrechtmatige uitlatingen;
  • het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;
  • het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
  • het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door Folderz.nl aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;
  • het aannemen van een valse identiteit;
  • het beperken van derden in de mogelijkheid de door Folderz.nl aangeboden diensten en/of het Internet te gebruiken.


Folderz.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de Content. Het kan echter voorkomen dat bepaalde content onjuist, onvolledig of niet beschikbaar is.

Folderz.nl is niet aansprakelijk voor

  • schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden of niet-beschikbaarheid van de Content;
  • schade als gevolg van het gebruik van de Content; en/of
  • schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Folderz.nl of door de Gebruiker aan Folderz.nl middels de Folderz.nl-website of anderszins langs elektronische weg. Folderz.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Folderz.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Beschikbaarheid van Folderz.nl

Folderz.nl spant zich in om de Folderz.nl-website en de content zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de Folderz.nl-website en/of (delen van) de content.

Hyperlinks

Hyperlinks op de Folderz.nl-website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Folderz.nl. Folderz.nl biedt geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de content op dergelijke websites en/of servers.

Intellectuele Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op het ontwerp van de Folderz.nl-website, het Folderz.nl-logo en de verzameling van links welke op de Folderz.nl-website wordt aangeboden berusten bij Folderz.nl en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken anders dan toegestaan onder deze voorwaarden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Folderz.nl. 
Het gebruik van (onderdelen van) de content is mogelijk onderworpen aan nadere voorwaarden. De Gebruiker is verplicht om deze voorwaarden in acht te nemen bij gebruik van de content. Folderz.nl garandeert niet dat de op of via de Folderz.nl-website aangeboden content geen inbreuk maakt op rechten van derden. Indien u van mening bent dat op of via de Folderz.nl-website aangeboden content inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u contact op te nemen met [email protected].

Aanbiedingen van derden

Op de Folderz.nl-website kunnen middels banners of anderszins aanbiedingen van derden worden geplaatst. Folderz.nl is niet verantwoordelijk voorA: de inhoud van deze aanbiedingen en/of het gebruik daarvan door de Gebruiker;B: een eventuele overeenkomst die de Gebruiker met derde aangaat;C: de gevolgen van een dergelijke overeenkomst en naleving daarvan. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op deze voorwaarden en het gebruik van de Folderz.nl-website is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke betrekking hebben op deze voorwaarden en/of het gebruik van de Folderz.nl-website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Download de gratis app met 2350+ winkels
Succesvol verstuurd
Er is iets mis gegaan, probeer het opnieuw