1
  • Kies locatie
    • of

    • Gebruik huidige locatie

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing indien u een bezoek brengt aan de Folderz.nl website en/of gebruik maakt van de informatie, producten en/of diensten die worden aangeboden op of via de website www.Folderz.nl. Door de Folderz.nl website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd.

Algemeen

De website www.Folderz.nl is samengesteld door Kingbee B.V., statutair gevestigd te Amsterdam aan het ’s Gravenhekje 1a, 1011 TG Amsterdam. Hierna te noemen Kingbee B.V.

Toegestaan gebruik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de website www.Folderz.nl, dan wel van de aangeboden diensten van Kingbee B.V. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden. U dient zich als gebruiker van de Folderz.nl website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de website, of de inhoud hiervan te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Beschikbaarheid

Eenieder die gebruik maakt van de Folderz.nl website is bekend met het feit dat door een technische storing of andere omstandigheid het systeem en/of de website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel Kingbee B.V., voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Kingbee B.V. wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetsite www.Folderz.nl, voor schade in elke vorm dan ook, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Kingbee B.V. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website Folderz.nl en Kingbee B.V. in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Kingbee B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de Folderz.nl website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(tekst)link(s) of meta-tag(s). Kingbee B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Gebruik content en uitsluiting van aansprakelijkheid

Het is de Gebruiker slechts toegestaan om de informatie, diensten en overige content (hierna gezamenlijk: "Content") welke op of via de Folderz.nl-website wordt aangeboden te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Folderz.nl-website en/of de content te gebruiken voor:

A: het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden; B: het doen van onrechtmatige uitlatingen;
C: het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;
D: het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
E: het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door Folderz.nl aangeboden diensten, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;
F: het aannemen van een valse identiteit;
G:het beperken van derden in de mogelijkheid de door Folderz.nl aangeboden diensten en/of het Internet te gebruiken.
Folderz.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de Content op zijn site. Het kan echter voorkomen dat bepaalde Content onjuist, onvolledig of niet beschikbaar is.
Folderz.nl is tevens niet aansprakelijk voor:
A: schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden of niet-beschikbaarheid van de Content;
B: schade als gevolg van het gebruik van de Content; en/of
C: schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Folderz.nl of door de Gebruiker aan Folderz.nl middels de Folderz.nl-website of anderszins langs elektronische weg. Folderz.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink, banner of anderszins wordt verwezen. Folderz.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Beschikbaarheid van Folderz.nl

Folderz.nl spant zich in om de Folderz.nl-website en de content zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de Folderz.nl-website en/of (delen van) de content.

Hyperlinks

Hyperlinks op de Folderz.nl-website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Folderz.nl. Folderz.nl biedt geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de content op dergelijke websites en/of servers.

Aanbiedingen van derden

Op de Folderz.nl-website kunnen middels banners of anderszins aanbiedingen van derden worden geplaatst. Folderz.nl is niet verantwoordelijk voor A: de inhoud van deze aanbiedingen en/of het gebruik daarvan door de Gebruiker;
B: een eventuele overeenkomst die de Gebruiker met derde aangaat;
C: de gevolgen van een dergelijke overeenkomst en naleving daarvan. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Reclamefolders, acties, aanbiedingen, kortingscodes, kortingsbonnen en andere actie gerelateerde zaken

Wij kunnen niet garanderen dat reclamefolders, aanbiedingen, kortingen of gratis producten vermeld op deze website werken. Folderz.nl en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade mogelijk ontstaan door gebruik van de informatie op deze website. Mocht u een actie tegen komen die mogelijk niet correct is opgenomen laat het ons dan weten via e-mail of Facebook. Wij zullen deze vervolgens zo snel mogelijk aanpassen of van de site verwijderen.

Aankoop producten of diensten

Folderz.nl verwijst enkel naar aanbieders van producten dan wel diensten. Bij de aanschaf van een product of dienst gelden de aankoop voorwaarden van de desbetreffende winkel of dienstverlener. Folderz.nl verkoopt zelf geen producten. Wij hebben geen contacten met verkoopafdelingen van de diverse adverteerders en kunnen ook niet bemiddelen bij problemen rond de aankoop, levering of retour van een product en/of dienst.

Klachten

Indien u een klacht heeft over deze website dient u deze schriftelijk per e-mail aan ons door te geven. Hierbij dient u te allen tijde uw volledige naam en adresgegevens te verstrekken. Ook verlangen wij een duidelijke omschrijving van uw klacht en reden van de klacht. Klachten worden binnen 7 werkdagen in behandeling genomen.

Intellectuele Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op het ontwerp van de Folderz.nl-website, het Folderz.nl-logo en de verzameling van links welke op de Folderz.nl-website wordt aangeboden berusten bij Folderz.nl en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken anders dan toegestaan onder deze voorwaarden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Folderz.nl. Het gebruik van (onderdelen van) de content is mogelijk onderworpen aan nadere voorwaarden. De Gebruiker is verplicht om deze voorwaarden in acht te nemen bij gebruik van de Content. Folderz.nl garandeert niet dat de op of via de Folderz.nl-website aangeboden content geen inbreuk maakt op rechten van derden. Indien u van mening bent dat op of via de Folderz.nl-website aangeboden content inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u contact op te nemen met [email protected] of via www.facebook.com/folderz Op deze voorwaarden en het gebruik van de Folderz.nl-website is Nederlands recht van toepassing. Indien u gebruikt maakt van deze website en / of informatie die hierop wordt verstrekt gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer. Folderz.nl behoudt het recht op elk gewenst moment deze disclaimer zonder verdere aankondiging aan te passen c.q. uit te breiden. Op de volledige website zijn auteursrechten van toepassing. Geschillen welke betrekking hebben op deze voorwaarden en/of het gebruik van de Folderz.nl website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Het opslaan van data

De ingewonnen informatie is bedoeld voor gebruik door Kingbee B.V. door middel van gegevensverwerking. De verzamelde informatie kan door Kingbee B.V. gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven en dit in het kader van de gegevensverwerking. Kingbee B.V. verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie kan door Kingbee B.V. gebruikt worden voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Kingbee B.V. bewaart ook informatie in databanken. Dit is noodzakelijk om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Deze informatie kan eveneens gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Kingbee B.V. garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal actueel, compleet en/of accuraat is. Kingbee B.V. garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Kingbee B.V. garandeert verder niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Elektronische nieuwsbrieven

Met het invullen en versturen van een inschrijving voor de elektronische nieuwsbrieven van Folderz.nl geeft een bezoeker aan Kingbee B.V. de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan met het oog op het verzenden van de elektronische nieuwsbrieven per e-mail. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens door in te loggen met uw persoonlijke gegevens. Mocht u deze gegevens niet meer tot uw beschikking hebben of problemen hebben met het inloggen, dan kunt u contact opnemen via: [email protected]x

Gratis registreren

Meld je aan en ontvang als eerste de nieuwe folder van %s.

Met 1 klik je folder opslaan
Exclusieve aanbiedingen ontvangen
Jouw favoriete winkels volgen

We plaatsen nooit iets op je tijdlijn zonder jouw toestemming.


of Activatie link niet ontvangen?

Simpel en snel met één klik registreren

Al meer dan 22.634 geregistreerde leden!

Door mij in te schrijven op Folderz.nl accepteer ik de algemene voorwaarden


Login


of